Hertvíkovice - Kanalizace

Investor: Vodovody a Kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov

Kontaktní osoba: Ing. Josef Moravec, ředitel a prokurista

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba kanalizace v Hertvíkovicích, které jsou místní částí městyse Mladé buky, Předmětem projektu je vybudování 7,9 km kanalizace, která bude napojená do stávajícího kanalizačního systému v Mladých Bucích a odvedena na ČOV Trutnov Bohuslavice. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 292 EO z oblasti ležící v ochranném pásmu KRNAP.

Investiční náklady akce činí 29,97 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele, soupisu prací a výkazu výměr
  •  Příprava a kompletace podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP (RoPD) a smlouvy o poskytnutí podpory (SoPP)
  •  Zajištění a organizace výběrového řízení na poskytovatele úvěru
  •  Výkon technického dozoru investora v průběhu realizace stavby
  •  Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  •  Výkon investičního dozoru investora
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu OPŽP
  •  Kompletace dokumentace k archivaci
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

 Termín realizace: 6/2014 – 4/2016