Hejtmánkovice - splašková kanalizace

Investor: Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01 Broumov

Kontaktní osoba: Václav Harasevič, starosta obce

Popis projektu: Projekt řešil výstavbu nové splaškové kanalizace v obci Hejtmánkovice s následným zaústěním do stávající ČOV v Broumově. Realizací akce došlo k vybudování 5,84 km gravitačních kanalizačních sítí. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro napojení 608 EO na ČOV v Broumově. Cílem projektu bylo naplnit požadavky směrnice rady č.91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod v aglomeraci Broumov a snížení znečištění vod v CHKO Broumovsko. Investiční náklady akce činily 43,45 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Poradenská činnost v rámci přípravy projektu před podáním žádosti na SFŽP
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Monitoring projektu v době výstavby
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Kompletní příprava a organizace koncesního řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín realizace: 6/2009 – 2/2014