Červený Kostelec - Stolín, Mstětín, splašková kanalizace

Investor: Město Červený Kostelec, náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Petrák, starosta města

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace ve Stolíně a Mstětíně a odvedení splaškových vod je na stávající ČOV v Červeném Kostelci. Délka kanalizace je 3,57 km a součástí díla byla realizace jedné čerpací stanice. Realizací díla dojde k napojení 216 EO. Předpokládané investiční náklady akce činí 16,2 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Činnost koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 3/2015 - dosud