Žďárky - splašková kanalizace a ČOV

Investor: obec Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Jerman, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Žďárky. V rámci projektu je navrženo 4,08 km veřejné gravitační kanalizace a ČOV pro 700 EO. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 553 obyvatel z oblasti částečně ležící v několika zvláště chráněných územích. Investiční náklady akce činí 38,9 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  •  Výkon investičního dozoru
  • Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství - Podprogram 129 253

Termín realizce projektu: 7/2015 - 3/2019