Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 1

Kontaktní osoba:  Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Popis projektu: Projekt řeší výstavbu nové kanalizační sítě v místní části města Trutnov, Volanově. Realizace splaškové kanalizace zahrnuje výstavbu 6,372 km kanalizačních sítí (z toho 5,987 km nových kanalizačních řadů). Projekt kanalizace zahrnuje výstavbu gravitačních stok, výtlačných řadů a čerpacích stanic. Realizací projektu vznikne předpoklad pro připojení 494 EO na stávající ČOV v Bohuslavicích. Cílem projektu je naplnit požadavky směrnice rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod v aglomeraci Trutnov prostřednictvím odkanalizování 494 EO na stávající ČOV v Bohuslavicích. Celkové uznatelné náklady projektu činí 32,48 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Výkon investičního dozoru (kompletace měsíčních faktur, zadání do systému Benefill, podání žádostí o platbu v systému Benefill, odesílání pravidelných monitorovacích zpráv)

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín akce: 06/2011 – 3/2015