Investor: obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Maloch, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Rudník a místní části Arnultovice. V rámci projektu je navrženo: 12,78 km splaškové kanalizace a 7 čerpacích stanic, z toho v I. etapě bude realizováno 3,43 km splaškové kanalizace a dále výstavbu 4 čerpacích stanic. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 332 EO z oblasti ležící v ochranném pásmu vodního zdroje PHO I. a PHO II. 

Předpokládané investiční náklady akce činí 30 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP

 Dotační program: Operační program životní prostředí