Rtyně v Podkrkonoší - Rozšíření kanalizační sítě, stavba III.

Investor: město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Kontaktní osoba: Zdeněk Špringr, starosta města

Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření kanalizační sítě ve městě Rtyně v Podkrkonoší. V rámci projektu je navrženo: 2,4 km nové kanalizace a 1 čerpací stanice. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 320 EO z oblastí ležící přímé blízkosti v ochranných pásem vodního zdroje.

Celkové způsobilé výdaje akce činí 13,977 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
  •  Monitoring projektu a podklady pro rozhodnutí RoPD a SoPP
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín akce: 04/2012 – 12/2015