Investor: Obec Rosice, Rosice 96, 538 34 Rosice u Chrasti

Kontaktní osoba: Luboš Netolický, starosta obce

Popis projektu: Projekt řešil doplnění a rekonstrukci jednotné kanalizace v Rosicích a realizaci nové oddílné kanalizační sítě v místní části Synčany s následným přečerpáním odpadních vod na ČOV v Chrasti. Realizace splaškové kanalizace zahrnovala výstavbu 7,77 km nových kanalizačních sítí a 2,04 km rekonstruovaných kanalizačních sítí. Projekt kanalizace zahrnoval výstavbu gravitačních stok, výtlačných řadů a čerpacích stanic. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro napojení 1508 EO. Cílem projektu bylo snížení znečištění vod prostřednictvím napojení obce Rosice na stávající ČOV v Chrasti. Celkové uznatelné náklady projektu činily 61,4 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
 •  Poradenská činnost
 •  Příprava a organizace zadávacích řízení na zhotovitele projektové dokumentace
 •  Příprava a organizace zadávacích řízení na zhotovitele stavby
 •  Příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpisu smlouvy se SFŽP
 •  Příprava a organizace koncesního řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
 •  Poradenská činnost v rámci přípravy zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na výběr provozovatele kanalizace
 •  Poradenství v oblasti zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury
 •  Příprava základních podkladů a podmínek provozní smlouvy
 •  Výkon technického dozoru investora
 •  Výkon investičního dozoru investora
 •  Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín akce: 2010 - 2014