Investor: Městys Machov, Machov 119, 549 63 Machov

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Krtička, starosta městyse

Popis projektu: Předmětem projektu je dostavba splaškové kanalizace v části obce Machov, v Nízké Srbské a v Machovské Lhotě a její napojení na ČOV Machov v Nízké Srbské. V rámci projektu je navrženo 5 km kanalizace a 5 čerpacích stanic. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 555 EO z oblasti ležící v CHKO Broumovsko, pásmu ochrany vodního zdroje, CHOPAV Polická pánev. Předpokládané investiční náklady akce činí 65,7 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Poskytnutí poradenství během procesu administrace RoPD a SoPP (Supervize)
  •  Poskytnutí konzultačních služeb v rámci administrace projektu před zahájením realizace stavby (Supervize)
  •  Poskytnutí konzultačních služeb během realizace stavby, s ohledem na administraci projektu (Supervize)
  •  Poskytnutí poradenství v období udržitelnosti projektu, zejména s ohledem na nastavení vodného a stočného (Supervize)

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013