Horní Maršov - Kanalizace

Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov

Kontaktní osoba: Ing. Josef Moravec, ředitel a prokurista

Popis projektu: Předmětem projektu je dostavba jednotlivých prvků kanalizace za účelem odkanalizování nemovitostí v obci Horní Maršov, které nejsou v současné době schopny napojení na stávající centrální kanalizaci. Odpadní vody budou sváděny na centrální čistírnu odpadních vod ve městě Trutnov. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 167 EO z oblasti ležící v ochranném pásmu KRNAP. Investiční náklady akce činí cca 13,122 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •        Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •        Zpracování dokumentace pro územní řízení včetně inženýringu
  •        Zpracování dokumentace pro stavební řízení
  •        Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v rámci subdodávky)
  •        Příprava a organizační zajištění zadávacího řízení na poskytovatele úvěru (v rámci subdodávky)
  •        Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP (v rámci subdodávky)
  •        Výkon technického dozoru investora (spolupráce v rámci subdodávky)
  •        Výkon koordinátora BOZP (spolupráce v rámci subdodávky)
  •        Výkon investičního dozoru (v rámci subdodávky)
  •        Závěrečné vyhodnocení akce (v rámci subdodávky)

Termín realizace: 12/2013 – 1/2016