Investor: Obec Hajnice, Hajnice 109, 544 66 Hajnice

Kontaktní osoba: Petr Červený, starosta obce

Popis projektu: Projekt řeší odkanalizování obce Hajnice, včetně umístění nové ČOV v obci. Realizace splaškové kanalizace zahrnuje výstavbu 5595,5 m gravitačních stok a 449,73 m výtlačných řadů, včetně 2 ČS. Součástí projektu je výstavba ČOV s kapacitou 1250 EO. Cílem je vytvoření předpokladu pro napojení 950 EO. Realizační náklady projektu, včetně nákladů na propagaci, činí 74,27 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Investorsko – inženýrská činnost před zahájením stavby
  •  Investorsko – inženýrská činnost v průběhu provádění stavby
  •  Výkon TDI

Termín realizace: 10/2014 – 9/2015