Investor: Obec Deštné v Orlických horách, Deštné v Orlických horách 61, 517 91 Deštné v Orlických horách

Kontaktní osoba: Alena Křížová, starostka obce

Popis projektu: Projekt řešil intenzifikaci stávající ČOV v obci na kapacitu 1950 EO. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro napojení 273 EO navíc. Cílem projektu bylo snížení znečištění vod prostřednictvím zlepšení čištění odpadních vod z aglomerace pod 2000 EO, která leží v CHKO Orlické hory, CHOPAV Orlické hory a v povodí lososových vod. Investiční náklady projektu činily 27,1 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Poradenství v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu z OPŽP
  •  Organizace výběrového řízení na zhotovitele PD a AD
  •  Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
  •  Organizace výběrového řízení na zajišťovatele technického dozoru investora
  •  Monitoring akce v průběhu výstavby
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 6/2009 – 2/2014