Černé Voděrady - kanalizace a ČOV

Investor: Obec Černé Voděrady, nám. Lípy svobody 47, 281 63 Černé Voděrady

Kontaktní osoba: Luboš Znamenáček, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod o kapacitě 340 EO v obci Černé Voděrady. V rámci projektu je navrženo: 3,66 km gravitační kanalizace, 0,35 km výtlaku a 2 čerpací stanice. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 354 obyvatel z oblasti v ležící v ochranném pásmu vodního zdroje a u evropsky významné lokality Voděradské bučiny. Investiční náklady akce včetně přípojek jsou 48,1 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  •  Zajištění a organizace výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon koordinátora BOZP

Dotační program: Program ministerstva zemědělství - Podprogram 129 253

Termnín realizace projektu: 7/2015 - 11/2017