Borovnice - Splašková kanalizace a ČOV

Investor: Obec Borovnice, 544 77 Borovnice u Staré Paky

Kontaktní osoba: Ing. Josef Bušák, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace a ČOV v Borovnici. V rámci projektu je navrženo: 4,77 km gravitační kanalizace, 0,69 km tlakové kanalizace, 1 čerpací stanice a stavba ČOV. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 532 EO z oblasti ležící v oblasti ležící v ochranném pásmu vodního zdroje. Investiční náklady akce činí 44,76 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu podpořeného z OPŽP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 2013 - 7/2015