Běrunice a Velké Výkleky - ČOV a tlaková kanalizace

Investor: Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

Kontaktní osoba: Iva Schmidová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování tlakové splaškové kanalizace a ČOV pro zneškodňování odpadních vod z obce Běrunice a její místní části Velké Výkleky. V rámci projektu je navrženo 11,3 km tlakové kanalizace a ČOV s kapacitou 1000EO. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 868 EO z oblasti přiléhající k ochrannému pásmu vodního zdroje. Investiční náklady akce činí 50,98 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  •  Zajištění a organizace výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu podpořeného z OPŽP
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 10/2010 – dosud