Batňovice - Dostavba kanalizace

Investor: Obec Batňovice, Batňovice 4, 542 37 Batňovice

Kontaktní osoba: Vladimíra Pátková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je dostavba kanalizace v Batňovicích. V rámci projektu je navrženo 2,4 km kanalizace a další objekty na síti. Kanalizace bude napojena na kanalizační sytém města Úpice a odpadní vody čištěny na ČOV Úpice. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 502 EO z oblasti ležící v ochranném pásmu vodního zdroje. Investiční náklady akce činí 16,5 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v rámci subdodávky)
  •  Příprava a organizační zajištění zadávacího řízení na poskytovatele úvěru (v rámci subdodávky)
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP (v rámci subdodávky)
  •  Výkon vedoucího týmu TDI a odborné činnosti technologa, vodohospodáře (v rámci subdodávky)
  •  Výkon vedoucího BOZP a supervize (v rámci subdodávky)
  •  Výkon investičního dozoru (v rámci subdodávky)
  •  Poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu OPŽP (v rámci subdodávky)
  •  Závěrečné vyhodnocení akce (v rámci subdodávky)

Dotační program: Operační program Životní prostředí 11/2011 – 04/2015