Adršpach - ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Intenzifikace ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach

Investor: Obec Adršpach, Horní Adršpach 128, 549 52 Horní Adršpach

Kontaktní osoba: Dana Cahová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu v Dolním Adršpachu je výstavba splaškové kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod o celkové kapacitě 581 EO. Předmětem projektu v Horním Adršpachu je dostavba splaškové kanalizační sítě v dosud nenapojených částech obce Adršpach s napojením na stávající kanalizační systém Horního Adršpachu zakončený centrální čistírnou odpadních vod, která bude intenzifikována na 1500 EO. Realizací navrženého řešení dojde k podstatnému zlepšení čistoty vypouštěných odpadních vod a k optimalizaci provozu ČOV. Obec Adršpach leží v CHOPAV Polická pánev, v ochranném pásmu vodního zdroje Polická křídová pánev, v povodí lososových vod a v CHKO Broumovsko. Místní vodoteč Adršpašský pot a Metuje jsou významné vodní toky. Projekt bude mít pozitivní vliv na rozvoj obce a kvalitu životního prostředí. Investiční náklady akce činily 93,5 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  • Supervize - vykonávání poradenství a konzultační služby v souvislosti s projektem, především realizace a administrace projektu a činnost jednotlivých dodavatelů za účelem optimalizace realizace Projektu a jeho obhájení před poskytovatelem dotace
  • výkon technického dozoru investora (v rámci subdodávky)
  • výkon koordinátora BOZP (v rámci subdodávky)
  • výkon investičního dzoru investora (v rámci subdodávky)
  • poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním (v rámci subdodávky)
  • závěrečné vyhodnocení akce (v rámci subdodávky)

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013