Kratonohy - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

Investor: Obec Kratonohy, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy

Kontaktní osoba: Petr Šatalík, starosta obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování gravitační kanalizační sítě včetně čistírny odpadních vod v obci Kratonohy. Konkrétně se jedná o výstavbu 4,0 km gravitačního kanalizačního potrubí a odpadní vody budou likvidovány na nové ČOV pro 650 EO. Stavbou tohoto projektu dojde k napojení přibližně 550 obyvatel. Předpokládané investiční náklady akce činí 69,6 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
  • Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 8/2017 - dosud