Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Kontaktní osoba: Bc. Irena Burešová, starostka města

Popis projektu:  Předmětem záměru je zateplení stávajícího objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč. Součástí zateplení objektu je také výměna oken včetně zateplení střechy za účelem snížení energetické náročnosti budovy. V součinnosti s tímto projektem je předmětem řešení vzduchotechnika, která řeší nucené větrání učeben převážně v zimném období v ZŠ Školní.

Realizační náklady akce: 5,9 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  • Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon funkce koordinátora BOZP

Dotační program: IROP