20. 08. 2019

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. 7. 2019 prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Národního programu Životní prostředí Výzvu č.4/2019: Vodovody a kanalizace. Žádosti je možno předkládat od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020.

Ministr životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

Dotaci je možno získat na:

  • Výstavba kanalizace

  • Výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren)

  • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody

  • Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody

  • Výstavba úpraven vody

  • Posílení akumulace pitné vody

    Max. výše dotace je stejná jako u výzev vyhlašovaných v rámci OPŽP, tedy 63,75 % celkových způsobilých výdajů. Maximální výše podpory na jeden projekt je stanoven na 50 mil. Kč.

Více informací na:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70

<< zpět na výpis