Investor: Město Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 02

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Brýdl, starosta města

Popis projektu: Předmětem řeší výstavbu 8 sběrných míst pro separaci komunálního odpadu a nákup 37 kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu v intravilánu města.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory
  •  Administrace a dotační management: monitoring a metodická pomoc pří)i přípravě RoPD, zadávání údajů do IS Benefill, poradenská a monitorovací činnost v průběhu realizace projektu
  •  Dohled nad dodržováním termínů dle podmínek programu RoPD
  •  Zpracování a podávání žádostí o platbu
  •  Zpracování a podávání monitorovacích zpráv
  •  Organizační zajištění zadávacího řízení na výběr dodavatele techniky a na výběr zhotovitele stavby komunitní kompostárny
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 2010 – 10/2011