Investor: Město Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 02

Kontaktní osoba: Mgr. David Šimek, starosta města

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba komunitní kompostárny ve Svitavách a pořízení techniky na kompostování. Kompostárna má kapacitu 1800t biologicky rozložitelného komunálního odpadu za rok. Celkové výdaje projektu činili 9,73 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory
  •  Administrace a dotační management: monitoring a metodická pomoc pří)i přípravě RoPD, zadávání údajů do IS Benefill, poradenská a monitorovací činnost v průběhu realizace projektu
  •  Dohled nad dodržováním termínů dle podmínek programu RoPD
  •  Zpracování a podávání žádostí o platbu
  •  Zpracování a podávání monitorovacích zpráv
  •  Organizační zajištění zadávacího řízení na výběr dodavatele techniky a na výběr zhotovitele stavby komunitní kompostárny
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 2011 – 06/2013