06. 04. 2022

Podpora pro vodohospodářské projekty z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (OPŽP) a Národního programu Životní prostředí, včetně aktuálních informací o výzvách Operační program Životní prostředí 2021-2027.

Specifický cíl 1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou

Výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Příjemci podpory:

 • obce/města
 • svazky obcí
 • obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než  50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb.

Kanalizace a ČOV

Výše podpory: • 70 % ze způsobilých výdajů – nová výstavba

                           • 30 % ze způsobilých výdajů – intenzifikace ČOV (max. 25 mil. Kč)

Podporovaná opatření:

• výstavba a dostavba kanalizací – podpora oddílné kanalizace, jednotná jen v případě podchycení
    stávající jednotné kanalizace

• výstavba ČOV (centrální ČOV, možnost decentralizovaného řešení - pro dílčí lokality),

• intenzifikace ČOV

• opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže,
   retenční nádrže)

 Min. výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč (2 mil. Kč. intenzifikace ČOV, odlehčení, retence)

Vodovody a úpravny vody

Výše podpory: • 70 % ze způsobilých výdajů – nová výstavba

           • 30 % ze způsobilých výdajů – intenzifikace úpraven (max. 50 mil. Kč)

Podporovaná opatření:

• výstavba a dostavba vodovodů (přivaděče, rozvodné sítě pitné vody),

• výstavba/intenzifikace zdrojů vody,

• výstavba úpraven vody,

• intenzifikace úpraven vody.

Min. výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč

Projekty budou přijímány ve dvou typech výzev

Průběžná (nesoutěžní výzva)

• jednodušší typy projektů – výstavba ČOV, výstavba /dostavba kanalizace, výstavba /dostavba vodovodu za účelem nového napojení obyvatel na vodovod/kanalizaci

• pro úspěšné hodnocení - min. bodový standard za oblasti ekologická relevance a technická kvalita

Kolová (soutěžní výzva)

• určena pro všechny typy projektů + pro projekty, které by nesplnily min. bodový standard stanovený pro průběžnou výzvu

Předpokládaný harmonogram výzev 2022:

7/2022 – 2/2023 průběžná výzva

 • Opatření 1.4.1 dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizaci
 • Opatření 1.4.4 výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů

7/2022 – 10/2022 kolová výzva

 • Opatření 1.4.1 dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizaci
 • Opatření 1.4.2 intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
 • Opatření 1.4.3 opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)
 • Opatření 1.4.4 výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů
 • Opatření 1.4.5 intenzifikace úpraven pitné vody

11/2022 – 02/2023 kolová výzva

 • Znovu všechna opatření 1.4.1 – 1.4.5

Další zajímavé výzvy připravované z OPŽP

Opatření 1.3.7 realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod průběžná výzva 09/2022 – 10/2023

Opatření 1.5.1 kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů – průběžná výzva 10/2022 – 10/2023

Opatření 1.5.5 výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu  průběžná výzva 07/2022 – 10/2023

Opatření 1.5.7 budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání průběžná výzva 07/2022 – 10/2023

Více informací naleznete na https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/

Aktuální harmonogram výzev OPŽP naleznete na https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2708

Národní program Životní prostředí (NPŽP)

Zdroje pitné vody – výzva č. 9/2021

Příjem žádostí: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2023

Výše dotace: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje: min. 200 tis. Kč, max. 3 mil. Kč

Alokace: 450 mil. Kč, průběžná (nesoutěžní) výzva

Příjemci dotace:

 • obce/města
 • svazky obcí
 • obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (shodně jako OPŽP)

Doba realizace: do 31. 12. 2026

Udržitelnost projektu: 10 let

Podporované aktivity:

• realizace nových nebo regenerace/posílení stávajících zdrojů pitné vody (vč. instalace nezbytné technologie a napojení),

• realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody,

• vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod

Další zajímavé vyhlášené výzvy NPŽP

Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod, výzva 1.11.2021 - 31.12.2023

Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích, výzva 12.1.2022 - 31.8.2022

Více informací naleznete na https://www.narodniprogramzp.cz/

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na: lucie.fetterova@erv.cz nebo lenka.hubkova@erv.cz.

<< zpět na výpis