Podlažice – splašková kanalizace I. etapa

InvestorMěsto Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Krňanský, starosta města

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování splaškové kanalizace v místní části Podlažice, která patří pod město Chrast. Stavba je délky celkem 2,3 km kanalizačního potrubí včetně propojovacího potrubí se stávající kanalizační sítí. Konkrétně se jedná o 1,4 km gravitačního potrubí, 2 kusy čerpacích stanic a 0,8km výtlačného potrubí. Realizací akce bylo napojeno přibližně 190 obyvatel. Investiční náklady akce činí 27,826 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akce na MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Investiční dozor investora
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 06/2017 - 12/2020