Albrechtice nad Orlicí – dobudování kanalizace I. a II. etapa

Investor: Dobrovolný svazek obcí Křivina, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Kontaktní osoba: Libor Koldinský, předseda svazku

Popis projektu: Předmětem této akce je dobudování gravitační kanalizační sítě v obci Albrechtice nad Orlicí. Konkrétně se jedná o dostavbu I. a II. etapy této kanalizace. Stavba bude délky 1,53 km gravitačního potrubí. Tyto jednotlivé splaškové stoky budou napojeny na stávající kanalizační potrubí a odpadní vody budou likvidovány na stávající ČOV Týniště nad Orlicí. Předpokládané investiční náklady akce činí 19,0 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akcena MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP na saveništi
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 6/2017 - dosud