Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem

Investor: Obec Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 110, 535 01 Přeloouč

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Gotthardová, CSc., starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování tlakové kanalizační sítě v místních částech Kolesa a Komárov, které spadají pod obec Kladruby nad Labem. Celkem je navrženo 5,4km hlavních tlakových řadů a 1,9km podružných tlakových řadů. Splaškové vody od obyvatel budou napojeny do stávající kanalizace v obci Kladruby nad Labem a budou svedeny na stávající ČOV v Kladrubech nad Labem. Předpokládané investiční náklady akce činí 18,9 mil. Kč s DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Investiční dozor

Dotační program: Operační program životní prostředí