Černý Důl – kanalizace a ČOV

Investor: Městys Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl

Kontaktní osoba: Zdeněk Kraus, starosta městysu

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování gravitační kanalizační sítě v městysu Černý Důl a v místní části Čistá včetně ČOV v místní části Čistá. Celkově je projekt rozdělen na dvě části. První část je severní část Černého Dolu, lokalita Nad Miletou, kde je navržena gravitační splašková kanalizace celkové délky 1,1km, která se napojí do stávající kanalizace v městysu Černý Důl. Druhá část projektu je místní část Čistá, kde je navržena také gravitační splašková kanalizace celkové délky 5,2km, v některých místech jsou navrženy tlakové stoky s domovními čerpacími stanicemi v celkové délce 0,25km. Splaškové vody z řešené lokality budou svedeny do místní části Čistá, kde bude umístěna navržená čistírna odpadních vod s celkovou kapacitou 1750 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do vodoteče Čistá. Předpokládané investiční náklady akce činí 119,5 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Poradenská činnost v rámci přípravy projektu před podáním žádosti
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  • Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu prací
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Technický dozor investora
  • Koordinátor BOZP
  • Investiční dozor

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 10/2016 - 5/2019