Nové výzvy Ministerstva zemědělství

09. 09. 2018

Ministerstvo zemědělství na konci prázdnin vyhlásilo hned dvě výzvy k podání žádostí o podporu v oblasti vodního hospodářství. První výzva se týká oblasti vodovodů a kanalizací a druhá malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí. Žádosti je možné podávat od září 2018 do ledna 2019, přesné termíny jsou uvedeny ve výzvách.

 Na jaké projekty je možné žádosti podávat?

V rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ se jedná již o II. výzvu a bude možné získat podporu především na projekty řešící opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci ČOV, výstavbu kanalizace včetně nové ČOV, dostavbu kanalizace a souvisejících objektů (vyjma ČOV), odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části.

Žadatelé:

  • Obce

  • Svazky obcí

  • Vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti obcí a měst – pouze oblast podpory a)

U programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

- Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ lze získat podporu především na

  1. a) Rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů,….

  2. b) Výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů,….

Žadatelé:

  • Obce

  • Svazky obcí

Pokud máte obdobný projekt v šuplíku a na podobnou výzvu jste již dlouho čekali, neváhejte kontaktovat některého z našich projektových manažerů, rádi Vám poradíme.

<< zpět na výpis